Home

Finskt förvaltningsområde statsbidrag

Fler kommuner och landsting ansluts till

 1. oriteter. 85,5 miljoner kronor av dessa går till kommunerna och landstingen som ingår i förvaltningsområdena
 2. oriteter och
 3. oriteter och
 4. Drygt 1,3 miljoner kronor i statligt bidrag för det finska förvaltningsområdet sitter frysta på ett kommunalt konto. Detta i väntan på att kulturdepartementet ska godkänna Mariestads utträdesansökan. Det var i december 2013 som kommunfullmäktige röstade ja till att gå med i finskt.
 5. Statsbidrag till Stockholms stad om 3 140 tkr, som ingår i förvaltningsområde för finska, meänkieli och samiska, fördelas enligt följande: Kulturnämnden 1 000 tkr, kommunstyrelsen 200 tkr, utbildningsnämnden 1 300 tkr

Förordning (2009:1299) om nationella minoriteter och

 1. Aktiviteter och fördelning av medel inom finskt förvaltningsområde 201 9 . Förslag till beslut . Kommunstyrelsen föreslås besluta . att godkänna åtgärds- och aktivitetsplan avseende förvaltningsområde för finska 2019 i ärendets bilaga 1, att godkänna fördelning av statsbidrag för 2019 till berörda nämnder
 2. [2018-11-30] Region Stockholm är en del av finskt förvaltningsområde sedan 2010. än de nu utvalda ska ha möjlighet att ingå frivilligt i ett förvaltningsområde och därmed bli berättigade till statsbidrag. Regeringen fattar beslut om sådan frivillig anslutning efter ansökan av kommun som vill ingå
 3. oritetsspråken. De kommuner som ansluts till förvaltningsområdena får statsbidrag baserat på invånarantalet. Kommuner som ansluts till förvaltningsområdet för finska: Laxå kommun; Kramfors kommun; Kommuner och landsting som ansluts till förvaltningsområdet för samiska
 4. Med finskt förvaltningsområde avses de kommuner i Sverige där de finskspråkiga invånarna (sverigefinnarna) har vissa lagstadgade språkliga rättigheter. Se Innebörd nedan. Omfattning Ursprunglig omfattning år 2000. Sverige fick den 1 april 2000 en lag om rätten att.
 5. Statsbidrag Kommuner som ingår i ett förvaltningsområde för finska, samiska eller meänkieli får statsbidrag. Lindesbergs kommun får ett grundbelopp per år som ska täcka de merkostnader som uppstår i samband med vad lagen ålägger oss. Samordnare för finskt förvaltningsområde. Airie Tervaniemi 0581-811 30 airie.tervaniemi@lindesberg.s
 6. Hur statsbidraget ska användas bestäms av kommunen i samråd med sverigefinnarna. Ofta används bidraget till exempelvis samråd, kartläggningar, I Hallstahammars kommun finns en samordnare som har huvudansvar för frågor som rör finskt förvaltningsområde. Du är välkommen att kontakta samordnaren om du har några frågor

Landstinget och flera kommuner i Dalarna får statsbidrag för att ge service på minoritetsspråk som samiska och finska. Pengarna ska täcka merkostnader, men istället går de ofta till löner. statsbidraget för finskt förvaltningsområdet om detta ligger i linje med de riktlinjer som Länsstyrelsen i Stockholms län satt upp. År 2014 är statsbidraget 2,64 mkr men beslut om statsbidrag beviljas ett år i taget. I lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk står följande Riktlinjer för ekonomiskt stöd till externa aktörer ur statsbidrag för finskt förvaltningsområde1 Sundbybergs stads målsättning med stöd till olika aktörer, föreningar och externa aktörer, är att främja och stödja det finska språket, flerspråkighet samt den sverigefinska kulturen

Finska pengar frysta på konto - Mariestads-Tidninge

Statsbidraget ska användas i samråd med de nationella minoriteterna och till merkostnader i samband med lagens tillkomst. Statsbidrag utifrån att Huddinge är ett förvaltningsområde har delats ut sedan finskt förvaltningsområde infördes och inga indikationer finns idag för att statsbidraget kommer att utebli Varför finskt och samiskt förvaltningsområde? Sundsvall är ett förvaltningsområde för finska och samiska språken. Kommuner med en stark koppling av hävd till de nationella minoriteter som sverigefinnar och tornedalingar samt urfolket samer har möjlighet att frivilligt ansluta sig till ett förvaltningsområde för respektive språk (finska, meänkieli och samiska) Statsbidrag. Kommuner som ingår i ett förvaltningsområde för finska, samiska eller meänkieli får statsbidrag från Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget. Då Upplands-Bro kommun har färre är 50 000 invånare så får vi ett grundbelopp per år (600 000 sek) som ska täcka de merkostnader som uppstår i samband med lagen

förvaltningsområdet för finska, meänkieli och samiska

 1. Finskt förvaltningsområde. Med finskt förvaltningsområde avses de kommuner i Sverige där de finskspråkiga invånarna (sverigefinnarna) har vissa lagstadgade språkliga rättigheter. Kontakt. Näytä artikkeli Suomi. Person. Folkhälsostrateg Peter Göthblad 0520-497799 070-5644355
 2. oritetsfrågor. Planerna är inte tidsatta och har varit giltiga över fem år. Enligt utvärderingen har planerna inte fått genomslag i ansvariga nämnder för att tillgodose de nationell
 3. Varje år tas en verksamhetsberättelse fram för finskt förvaltningsområde. Här hittar du den senaste: Verksamhetsberättelse för finskt förvaltningsområde 2019. Vill du ta del av tidigare års verksamhetsberättelser eller redovisning av statsbidrag till länsstyrelsen, kontakta Motala kommun på motala.kommun@motala.se

Förvaltningsområden - Minoritet

Nya lagar och förordningar stärker - Regeringen

VÄSTERÅS STAD TJÄNSTESKRIVELSE 2 (2) Dnr: 2009/259-KS Statsbidraget är i första hand avsett för kostnader som är att betrakta som merkostnader i det kommunala uppdraget på grund av de åtaganden som följer på att kommunen är finskt förvaltningsområde

Finskt förvaltningsområde i Sverige - Wikipedi

Finskt förvaltningsområde som nyckeln till ett framgångsrikt arbete med sverigefinska ungdomar Finnish administrative area (FFO) as the key to successful work with Sweden finnish adolescents får årligt statsbidrag för arbetet enligt lagen om de nationella minoriteterna Regionerna som är förvaltningsområden för finska, meänkieli och samiska ska stödja användningen av de tre minoritetsspråken. De får årligen statsbidrag för merkostnader som uppstår med anledning av detta. Allmänna bestämmelser i minoritetslagen. De allmänna bestämmelserna finns beskrivna i minoritetslagen och innebär att Redovisning av använt statsbidrag 2017 för finskt förvaltningsområde . Trosa kommun har redovisat använt statsbidrag 2017 till Länsstyrelsen . Redovisningen har godkänts av Länsstyrelsen och de har beslutat att betala ut 660 000 kronor i statsbidrag för år 2018. 7

Finskt förvaltningsområde. Ungefär 8 % av Skövde kommuns invånare, c:a 4000 personer, har sverigefinsk härkomst. S kövde kommun ingår från och med 1 januari 2012 i det finska förvaltningsområdet. Därför har den sverigefinska minoriteten i Skövde särskilda rättigheter Statsbidrag till kommuner och landsting 5 § Statsbidrag enligt denna förordning lämnas, i mån av tillgång på medel, till de kommuner som ingår i förvaltningsområdena för finska, meänkieli och samiska enligt 6 § lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk

Enköping är finskt förvaltnings­område. Sedan den 1 februari 2013 är Enköpings kommun finskt förvaltningsområde. Det innebär ett förstärkt skydd för finnar. Du som bor här har bland annat rätt att använda finska i muntliga och skriftliga kontakter med oss Sverige är sedan år 2000 ansluten till Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter och den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk. Genom denna anslutning erkändes judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar som nationella minoriteter och jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli som minoritetsspråk Kramfors kommun, en del av Sveriges finska förvaltningsområde Kramfors kommun ingår sedan 1 februari 2019 i förvaltningsområdet för finska. Det innebär ett förstärkt skydd för den finska minoritetens språk, kultur och rättigheter utöver det grundskydd som lagen för minoriteter och minoritetsspråk ger för landets samtliga nationella minoriteter (sverigefinnar, tornedalingar. Råd för finskt förvaltningsområde sammanträder den 10 april kl. 13:15. Mottager önskemål om att kallelse till mötena och minnesanteckningarna ska vara på finska. Givetvis ska förvaltningen ordna detta. 4. Ekonomi Redovisning av länsstyrelsens beslut angående utbetalning av statsbidrag för 2017, se bilaga 1. 5. Kommande aktivitete

Finskt förvaltningsområde - Lindesberg

 1. Förstärkt skydd inom finskt förvaltningsområde Luleå kommun anslöt sig till det finska förvaltningsområdet 1 februari 2013. Det innebär att: • Enskilda har rätt att använda finska i sina skriftliga och muntliga kontakter med kommunen. • som grund inte är tillåten i Sverige. Den Kommunen är skyldig att ge muntligt sva
 2. Årsberättelse finskt förvaltningsområde 2017 2018-02-23 . Bakgrund Trollhättans Stad tillhör sedan 2012 det finska förvaltningsområdet. Det innebär ett utökat ansvar som utöver Minoritetslagstiftningens bestämmelser även ställer krav på att anordna förskola och äldreomsorg, helt eller delvis på finska om det finns önske
 3. Free library of english study presentation. Share and download educational presentations online
 4. Kommuner som är förvaltningsområden kan söka om statsbidrag, grundbeloppet är drygt 600 000 kronor. Trots att kommunen vill lämna finskt förvaltningsområde hävdar Johan Abrahamsson att Mariestad ska prioritera frågorna också framöver

Finskt förvaltningsområde - Hallstahammars kommu

I januari 2010 utvidgades det finskspråkiga förvaltningsområdet, där man bland annat kan använda finska i kontakter med myndigheter, till 18 kommuner i. Kommuner som ingår i ett förvaltningsområde får ett statsbidrag baserat på antalet invånare för att täcka en del av de merkostnader som uppdraget innebär. För Örnsköldsviks kommun beräknas bidraget bli cirka 900 000 kronor/år. Det formella inträdet i finskt förvaltningsområde sker 1 februari Bidraget regleras av förordning (2005:765) om statsbidrag för nationella minoriteter. Vilka kan ansöka om bidrag? Organisationer som kan få organisationsbidrag är riksorganisationer eller organisationer av riksintresse som företräder någon av de nationella minoriteterna och där medlemmarna i organisationen eller dess lokalföreningar eller avdelningar till övervägande delen utgörs. Finskt förvaltningsområde 2019 ingår 66 kommuner i det finska förvaltningsområdet i Sverige. I Borås finns det 13 485 personer med finsk bakgrund, vilket motsvarar 11,9% av befolkningen Till innehållet.

Samråd finskt förvaltningsområde Tema finska i skolan och minoritetspolitik Plats: kommunhuset, rum Matsilver Datum: tisdag den 14 maj kl.17.00-18.30 Närvarande: Sari Pesonen, universitetsadjunkt, Stockholms universitet Nina Lundström (L), riksdagsledamot Pernilla Bergqvist (L), ordförande Barn- och ungdomsnämnde Att bli finskt förvaltningsområde innebär att kommunen har ett särskilt ansvar gentemot kommuninvånare med finsk anknytning. Bland annat kommer en kartläggning av behov att göras i samråd med den finska minoriteten i Järfälla för att se hur kommunens arbete behöver anpassas till de krav som ställs på ett förvaltningsområde Finskt förvaltningsområde, beslut Förslag till beslut 1. Linköpings kommun avstår tillsvidare från att ansöka om att bli Finskt förvaltningsområde. 2. Äldrenämnden får i uppdrag att, i dialog med den sverigefinska minoriteten, utreda och synliggöra möjligheter för målgruppen inom omsorgen för äldre

Kommunen får 660 000 kronor i statsbidrag. 5. Samordnaren redogjorde för nuläget gällande möjligheten att ansöka om anslag från finskt förvaltningsområde. Samrådsgruppen diskuterade kort vad man skulle få ansöka om pengar till, men det konstaterades att man får återkomma till denna fråga om det bestäms att statsbidraget sk Kommuner som ingår i ett förvaltningsområde får ett statsbidrag baserat på antalet invånare för att täcka en del av de merkostnader som uppdraget innebär. För Örnsköldsviks kommun beräknas bidraget bli cirka 900 000 kronor/år. Från och med 1 februari 2018 ingår i Örnsköldsviks kommun i finskt förvaltningsområde Samråd för finskt förvaltningsområde Plats: Kommunhuset Ankaret, lokal Bergshamra. Tid: 2019-06-12 klockan 16.00 Mötet öppnas Lars Lindberger öppnade mötet. Val av sekreterare för mötet Fredrik Lindh valdes till sekreterare. Presentation av mötesdeltagare Mötets deltagare presenterade sig Gävle kommun ingår i finskt förvaltningsområde sedan januari 2012, det betyder stärkta rättigheter för den som talar det nationella minoritetsspråket finska. Stadsbidraget Kommuner som ingår i förvaltningsområden för finska, meänkieli och samiska får årligen statsbidrag för merkostnader i samband med minoritetslagens tillkomst • Den 21 april är det träff med nationellt politikernät verk inom finskt förvaltningsområde. Från Trosa kommun deltar kanslichef Helena Edenborg och vård- och omsorgsnämndens ordförande Martina Johansso n (C). • Länsstyrelsen har godkänt Trosa kommuns redovisning av 2016 års statsbidrag för finskt förvaltningsområde

Kriterierna för statsbidraget grundar sig i kommunens invånarantal. Det är viktigt att planera budgeten för finskt förvaltningsområde i förväg. Bidrag ges till föreningar och andra enligt vissa kriterier och får bland annat inte användas till hyreskostnader. Länsstyrelsen kommer att begära mer skriftlig Från och med idag den 1 maj ingår Västerås stad som ett finskt förvaltningsområde enligt den minoritetslagstiftningen som regeringen införde 1 januari 2010. Som ansvarigt kommunalråd och pådrivande i denna fråga har jag träffat regeringsföreträdare i ett år för att diskutera lagens krav och villkor samt vilka förutsättningar vi har i kommuen att komma med Regeringen har lämnat klartecken till att Örnsköldsviks kommun får ansluta sig till det finska förvaltningsområdet. Ett välkommet besked eftersom kommunen ansökte om att få bli finskt förvaltningsområde redan 2015. - Det är ett glädjande besked. Detta är något som den finska minoriteten arbetat för en lång tid. Från kommunens sida har vi drivit en aktiv minoritetspolitik i. Finskt förvaltningsområde 14 Skyldigheter för Finspångs kommun - en sammanfattning 14 Lägesbeskrivning för Finspångs kommun 15 Statsbidraget 16 Språksituationen 16 Finskan idag 16 Arbetet med finskt förvaltningsområde i Finspång Långsiktiga- och delmål för 17 Övergripande riktlinjer och åtgärder för arbetet 1

1 (2) Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg • BESÖKSADRESS ÖSTRA MADENVÄGEN 4, Hallonbergben TELEFON 08-706 80 00 • TELEFAX 08-706 84 64 • kommunstyrelsen@sundbyberg.se • www.sundbyberg.se SBG7188, v1.0, 2014-02-13 ANSÖKAN - EKONOMISKT STÖD TILL EXTERNA AKTÖRER UR STATSBIDRAG FÖR FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE

kallade förvaltningsområden för samiska, finska och/eller meänkieli. Både nationella och internationella uppföljningar av det minoritetsarbete som Sverige bedrev mellan åren 1999 och 2009 förevisade att förbättringar och ytterligare åtgärder krävdes Göteborgs Stads plan för arbete med finskt förvaltningsområde 2020-2023 Förslag till beslut I kommunstyrelsen: Lägga till Social resursnämnd, Göteborgs Stads HBTQ-råd samt organisationen Sverigefinska pensionärer som remissinstanser. Kommunstyrelsen . Tilläggsyrkande 2020-01-10 (Vänsterpartiet, Miljöpartiet) 2.2. besluta om finska förvaltningsområdets statsbidrag. Övriga frågor - Föreningen Norden En representant för Föreningen Norden informerade kort om föreningens verksamhet, bland annat arrangemanget av Nordisk Visafton på Biskops-Arnö, och riktade en inbjudan till samrådet om eventuellt samarbete framöver. Nästa samrådsmöt Budget för statsbidraget för arbetet med finskt förvaltningsområde år 2020 fastställs. Ärende Borlänge kommun ingår i finskt förvaltningsområde sedan 2013. Det betyder att sverigefinnar har speciella rättigheter enligt lag i Borlänge kommun, bland annat rätt till service på finska, rätt till äldreomsorg och förskol sköter finska förvaltningsområdet tillsammans med samordnaren. Arbetet med det finska förvaltningsområdet finansieras genom statsbidrag om 990 000 kr årligen och fördelas enligt följande: Aktivitet Budget, kr Beskrivning Samordning 665 000 Personalkostnader, lokalhyra, resor, it och telefoni.

Nationella minoriteter - Socialstyrelse

ap.3 Statsbidrag till kommuner och landsting i förvaltningsområden, m.m. Anslagsposten får användas för utgifter för statsbidrag till kommuner och regioner inom förvaltningsområdena för finska och meänkieli, som inte ingår i det samiska förvaltningsområdet, som följer av lagen (2009:724) om nationella minoriteter Finskt förvaltningsområde innebär bland annat att vi erbjuder förskoleverksamhet och äldreomsorg på finska. Du har även rätt att använda finska i dina kontakter med kommunen. På Länsstyrelsen Stockholm kan du läsa mer om vad finskt förvaltningsområde innebär Finskt förvaltningsområde Lättläst I Upplands-Bro kommun har det länge bott sverigefinnar, därför har kommunen utsetts till förvaltningsområde för finska språket 2010. Det innebär att de som bor i kommunen och talar finska till vardags också ska kunna göra det när man kontaktar kommunen. De fem. Sedan 1 januari 2010 är Haninge kommun ett så kallat förvaltningsområde för finska språket. Det betyder att finska har ett förstärkt skydd i Haninge. Till exempel kan du som vill, använda finska språket i din kontakt med kommunen

Video: Lag (2009:724) om nationella minoriteter och

Samrådet för finskt förvaltningsområde bevakar frågor som berör sverigefinnar och det finska språket i Upplands Väsby kommun. Finskt förvaltningsområde Upplands Väsby kommun är förvaltningsområde för finska vilket bland annat innebär att kommunen måste kunna erbjuda finska i kontakt med myndigheter, både muntligen och skriftligen samt erbjuda barn- och äldreomsorg på finska / Finskt förvaltningsområde; Kontakt. Lyssna Besök oss Katrinedalsgatan 4 Karlskoga. Våra öppettider (ordinarie): Måndag - fredag 07.30 - 17.00. Tills vidare: 07.30-16.00. Servicecenter - din väg in i kommunen 0586-610 00 0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt. info@karlskoga.se Södertälje kommun är en del av finskt förvaltningsområde. Sverigefinnar är en nationell minoritet i Sverige och finska är ett nationellt minoritetsspråk. Enligt minoritetslagen ska det finska språket skyddas och främjas och den sverigefinska minoriteten ges möjlighet att behålla och utveckla sin kultur Utbildning för personalen har ordnats via finskt förvaltningsområde. Tre personer arbetar på avdelningen, hela förskolan har 6 avdelningar, mycket bra handlingsplan för Beslut Helge informerade samrådet om att det finns en möjlighet att ansöka om att överskottet av statsbidraget för 2014 skall flyttas till 2015 på grund av extra. Finskt förvaltningsområde. Laxå kommun ingår i det finska förvaltningsområdet sedan februari 2019, vilket innebär att finskspråkiga kommuninvånare har särskilda rättigheter. Rättigheterna regleras i lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk

Den 1 januari 2012 ingick Norrköpings kommun i förvaltningsområdet för finska språket. Det innebär att sverigefinnar i kommunen ska stöttas när det gäller till exempel möjligheter att tala finska, att behålla och utveckla sin kultur och att ha inflytande i frågor som berör dem Statsbidrag Samarbete med biblioteken: • tvåspråkig informationsbroschyr om Boken kommer och finskt mediebestånd (talböcker, ljudböcker, litteratur), information om Finskt förvaltningsområde • Bibliotekarie 8h/vecka i 12 månader • Målgrupp: personal inom hemtjänst och ÄO i stadsdelar. Förvaltningsområde för det finska språket Smedjebackens kommun Bakgrund År 2000 erkände Sveriges riksdag sverigefinnar som nationell minoritet och finska språket Statsbidraget får inte användas för att ersätta kostnader som sedan tidigare finns budgeterat helt/delvis på finska vid efterfrågan Tillhandahålla förskola helt/delvis på finska vid efterfrågan. Stockholms stad får statsbidrag för de merkostnader som följer av att ingå i det finska förvaltningsområdet. Statsbidragen fördelas till stadsdelsnämnder och vissa facknämnder. Varje nämnd ansvarar fö

Finskt förvaltningsområde. Gävle kommun ingår i finskt förvaltningsområde och har därmed ett ansvar för att värna om det finska språkets ställning. Det innebär bland annat att vi ska erbjuda förskoleverksamhet och äldreomsorg på finska. Du har även rätt att använda finska i dina kontakter med kommunen Finskt förvaltningsområde Västerås stad, Västerås (Västerås, Sweden). 1,942 likes · 5 were here. Vår avsikt är att synliggöra den största nationella minoritetsgruppen i Sverige, sverigefinnar. Även.. Finskt förvaltningsområde 2019 ingår 66 kommuner i det finska förvaltningsområdet i Sverige. I Borås finns det 13 485 personer med finsk bakgrund, vilket motsvarar 11,9% av befolkningen. Under 2018 har regeringen avsatt 122,9 miljoner kronor till åtgärder för nationella minoriteter. 85,5 miljoner kronor utgör statsbidrag Göteborgs finskspråkiga minoritet kan från 1 februari få kommunal service på finska. Bland annat ska äldrevård och barnomsorg erbjudas helt eller delvis på finska språket. Regeringen sa i veckan ja till Göteborgs Stads ansökan om att bli ett så kallat finskt förvaltningsområde

Finskt förvaltningsområde - Smedjebackens kommu

tilldelar medel från förvaltningsområdets statsbidrag. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse 2020-01-10 Riktlinjer för genomförande och uppföljning av ansvar inom finskt förvaltningsområde, förslag 2019-12-17 Barnkonventionskonsekvense Handläggare finskt förvaltningsområde 781 81 Borlänge Ansökan om bidrag - finskt förvaltningsområde Föreningar, företag och enskilda personer har möjlighet att ansöka om bidrag för projekt/aktiviteter inom ramen för finskt förvaltningsområde utifrån lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724) 1 160 000 kronor. Det är Kalix kommuns statsbidrag, för förvaltningsområdet finska och meänkieli finska. Som förvaltningsområde erhåller kommunen ett statsbidrag som ska täcka merkostnader av minoritetslagen. Minoritetsrådet avser minoritetslagens grundskydd och således inte det förstärkta skydd som gäller inom ramen av förvaltningskommun. Av detta följer att hanteringen av statsbidraget ska hanteras separat och inte ino Kommuner som ingår i ett förvaltningsområde får ett statsbidrag baserat på antalet invånare för att täcka en del av de merkostnader som uppdraget innebär. För Örnsköldsviks kommun beräknas bidraget bli cirka 900 000 kronor/år. Det formella inträdet i finskt förvaltningsområde sker 1 februari 2018

Örnsköldsviks kommun har blivit finskt förvaltningsområde år 2018. Det innebär att ett statsbidrag för år 2018 har tilldelas kommunen för att användas till aktiviteter för finska. För att planera aktiviteter som ryms inom ramen för statsbidraget behöver det öppna samrådet finska utse representanter till ett budgetsamråd finska En dag på jobbet Ditt uppdrag är att vara samordnare för finskt förvaltningsområde och eventuellt andra nationella minoriteter. Du samordnar och utvecklar arbetet, ansvarar för att genomföra samråd med sverigefinska minoriteten, deltar i nätverksträffar med andra kommuner, samverkar med interna/externa aktörer, hanterar och redovisar statsbidraget för finskt förvaltningsområde Haninge är ett så kallat förvaltningsområde för finska språket. Det betyder att finska har ett förstärkt skydd i Haninge. Till exempel kan du som vill, använda finska språket i din kontakt med kommunen

Det formella inträdet i finskt förvaltningsområde sker 1 februari 2018. YTTERLIGARE INFORMATION Per Nylén, ordförande Örnsköldsviks kommuns minoritetsråd, 072 - 514 22 60 Finskt förvaltningsområde, nationella minoriteter. Laxå kommun ingår i det finska förvaltningsområdet sedan februari 2019, vilket innebär att finskspråkiga kommuninvånare har särskilda rättigheter

Vi är ett finskt förvaltningsområde. I Sverige finns fem nationella minoriteter: sverigefinnar, samer, tornedalingar, judar och romer. De nationella minoritetsspråken är finska, samiska, meänkieli (tornedalsfinska), jiddisch och romani chib. Norrtälje kommun är en av de kommuner i Sverige som har många invånare med finskt bakgrund Finskt förvaltningsområde Det finska Eskilstuna I Eskilstuna kommun har vi idag närmare 17 000 personer med finsk anknytning, (födda i Finland eller minst en förälder född i Finland eller minst en mor/farförälder född i Finland), vilket är cirka 16 procent av befolkningen på cirka 104 000 invånare Finskt förvaltningsområde Som finskt förvaltningsområde har kommunen ett särskilt ansvar för att värna om det finska språkets ställning. Det innebär att sverigefinnar har rätt att prata finska i sin kontakt med kommunen samt att de har rätt att få förskola och äldreomsorg på finska till väsentlig del

Minnesanteckningar från samrådsmötet finskt förvaltningsområde 2013-02-13 1. Mötet öppnades Projektledaren för finskt förvaltningsområde hälsade deltagare och tjänstemän välkomna till årets första samrådsmöte inom ramen för det finska förvaltningsområdet. En närvarolista skickades runt bland deltagarna. Deltagarn onsdag 29 april 2020 Bli prenumerant; Vädersponsor: Nyheter. Nyheter; Eskilstuna; Flen; Sörmland; Strängnä exempelvis begära att få förskoleverksamhet eller äldreomsorg på finska, förutom det som ingår i grundskyddet. Österåker får ett årligt statsbidrag via Länsstyrelsen 660 000 kr/år för merkostnader för att vara med i finskt förvaltningsområde. Hur statsbidraget ska användas ska kommunen avgöra i samråd med den berörda.

Förskoleförvaltningen för 2018 fått ta del av statsbidraget för finskt förvaltningsområde för ambulerande stöd på finska. Det innebär att du som vårdnadshavare kan ansöka om att få stöd för ditt barns kulturella identitet och särskilt för användande av det finska minoritetsspråket för finska fördelas inom Stockholms stad enligt vad som framgår av promemorian. Föredragande borgarrådet Roger Mogert anför följande. Ärendet Stockholms stad ingår i förvaltningsområdet för finska vilket innebär att det finska språket har ett förstärkt skydd i staden Nykvarns kommun är finskt förvaltningsområde sedan den 1 februari 2015. Det innebär bland annat att kommunen ska erbjuda viss service på finska. Sverige har alltid varit flerspråkigt och mångkulturellt. Samer, finnar, tornedalingar, romer och judar har funnits i landet under mycket lång tid Finskt förvaltningsområde i Norrtälje kommun. 65 likes · 16 talking about this. Denna sida ägs av Norrtälje kommun och handlar om vår verksamhet som finskt förvaltningsområde Finskt förvaltningsområde Fagersta är en del av det finska förvaltningsområdet. Det medför rättigheter för den sverigefinska befolkningen som är bosatt i Fagersta kommun enligt lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk

Inom Stockholms län är 10 kommuner förvaltningsområden för finska; Botkyrka, Haninge, Huddinge, Sigtuna, Solna, Stockholm, Södertälje, Upplands-Väsby, Upplands-Bro och Österåker. Stockholms läns landsting är per automatik därmed också ett förvaltningsområde för finska och beviljas ett statsbidrag för de merkostnader som lage PROTOKOLL Sida 1(3) Datum 2013-08-30 Marjo Mäkinen marjo.makinen@hellefors.se Kommunförvaltningen Plats Hällefors kommun, Valsverket Tid 2013-08 30, klockan 10.00 12.00 Deltagare Hällefors kommun Marjo Mäkinen Sarastus finsk förening Veikko Mäkinen Sarastus finsk förening Veikko Niittymäki Finska församlingskretsen Kaarina Larsso I dag ingår 66 kommuner i det finska förvaltningsområdet, 25 kommuner i det samiska och nu nio kommuner i förvaltningsområdet för meänkieli. De kommuner som ansluts till förvaltningsområde får ett statsbidrag baserat på antal invånare i kommunen. Under 2018 har regeringen avsatt 122,9 miljoner till åtgärder för nationella. Finskt förvaltningsområde. FilmiKlubi; Trelleborgs kommun är en av de kommuner i Sverige som är del av det finska förvaltningsområdet. Det innebär att finska språket har en stärkt ställning i Trelleborgs kommun. Besök våra finska sidor på trelleborg.se/suomeksi

 • Plantera lökar i gräsmattan.
 • 4 bilder 1 wort weltall planet.
 • Passfoto uddevalla polisen.
 • Petterssons stenhuggeri osby.
 • Fakta om oceanien wikipedia.
 • Yoga with adriene true day 6.
 • Dödsolyckor älg.
 • Antik bägare.
 • Game shakers på svenska.
 • Belsomra fass.
 • Valuta enhet.
 • Prinsessan leia.
 • Kostar blocket konto.
 • Mangroverötter pris.
 • Extra saftig sockerkaka.
 • Skyddsrum 2017.
 • Vidvinkel mobilkamera.
 • Mount olympus greece.
 • Assuandammen karta.
 • Ü30 party aschaffenburg.
 • Nespresso maskin.
 • Jenny hamrell.
 • Agritechnica november 2017.
 • Der spiegel schweden.
 • Mylittlejob einstellungstest.
 • Friggebod funkis 10 kvm.
 • Taxi neumann.
 • Tyskland ishockey.
 • Gonosomaler erbgang.
 • Ny läroplan förskolan 2018.
 • Rooster teeth wikia geoff.
 • Kulsinterverk.
 • Avrundningsregler decimaler.
 • Allers kontakt.
 • Världens största underjordsgruva.
 • Lamotrigin full effekt.
 • Optiker jakobsberg centrum.
 • Kvm pris torpargrund.
 • Kameraljud samsung galaxy s7.
 • Kiosken.
 • Service mercedes intervall.